Kotul Veverovitý | Korely Chocholaté | HDD Disc  |Alarm System Distributors  | Zatial volné
 
   
 
Chovatelia a pravo Zákon o ochrane zvierat
         
 
Potrava
Zimovanie
Rozmno?ovanie
Ochorenia korytnaciek
Preparovanie
Obr?zky
Zozonam zverolek?rov
E - knihy
Dyskusia
 
 

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

zo 4. mája 1995

o ochrane zvierat

115/95

   
 

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA§1 Účel zákona

/1/ Účelom tohto zákona je vytvoriť predpoklady na ochranu zvierat úpravou správania ľudí k nim a upraviť základné podmienky chovu a držby nebezpečných živočíchov

/2/ Zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každý živočíšny stavovec okrem človeka

   
       
 

§2 Základné povinnosti pri chove a držbe zvierat

Každá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zviera trvale alebo prechodne chová alebo drží (ďalej len chovateľ) je povinná zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu a poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu. Voľnosť pohybu zvieraťa nesmie byť obmedzovaná trvalé alebo zbytočne alebo keď to zvieraťu spôsobuje bolesť alebo poranenie

   
       
 

§3 Základné povinnosti pri preprave zvierat

/1/ Chovateľ je povinný pred vykonaním prepravy zvieraťa skontrolovať, či je zviera schopné na prepravu

/2/ Na prepravu nie sú schopné zvieratá

/3/ Choré, zranené alebo gravidné zvieratá (odsek 2) môžu byť prepravované len za účelom veterinárneho ošetrenia alebo naliehavého usmrtenia

/4/ Preprava zvierat musí byť vykonaná čo najkratšou cestou. Zvieratá musia byť pri preprave chránené pred zranením, pred nepriazňou počasia a pred prudkým kolísaním teploty. Počas prepravy musí byť zvieratám zabezpečený potrebný prísun krmiva, vody a iných tekutín

   
       
 

§4 Zaobchádzanie so zvieratami

Zakazuje sa:

   
       
 
§5 Usmrcovanie zvierat

/1/ Zvieratá môžu byť usmrtené len najvhodnejším a najrýchlejším spôsobom po predchádzajúcom zbavení vedomia, bez zbytočnej bolesti a utrpenia. Pri usmrcovaní hydiny nie je nevyhnutné zbavenie vedomia

/2/ Okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze (§13 a 147 zákona č.140/1961Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa na účely tohto zákona sa rozumie

/3/ Zakazuje sa usmrtenie zvierat

   
       
 

§6

Pre potreby náboženských obcí registrovaných v Slovenskej republike môžu byť jatočné zvieratá usmrtené obradným spôsobom i bez predchádzajúceho zbavenia vedomia, a to na základe povolenia orgánu ochrany zvierat podľa §31 písm.d) tohto zákona

   
       
 
§7 Chov a držanie zvierat

/1/ Chovať alebo držať zviera možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom (§2)

/2/ Použitie zvierat v umeleckom filme a v reklame je realizátor diela povinný ohlásiť orgánu ochrany zvierat a to najmenej 3 dni vopred

/3/ Chovať alebo držať divé zviera možno len na účely prevádzkovania

/4/ Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na chovanie alebo držanie ohrozených voľne žijúcich zvierat. (§26 zákona NrSR č.287/1994 Z.z.)

/5/ Divým zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera, ktoré bolo vyňaté zo svojho biotopu, alebo sa narodilo v zajatí a je držané v zajatí. (§26 zákona NrSR č.287/1994 Z.z.)


   
         
   

§8

/1/ Nebezpečné živočíchy možno chovať alebo držať len v úradne registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia podľa §32 písmena d) tohto zákona

/2/ Nebezpečným živočíchom sa na účely tohto zákona rozumie divé zviera alebo iný živočích bezstavovec, ktorý vzh2adom na svoje fyziologické danosti je schopný ohroziť život alebo zdravie človeka

   
         
   

§9

Orgány ochrany zvierat uvedené v 29 písm. b) a c) tohto zákona sú oprávnené nariadiť alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri chove alebo držbe zvierat a nebezpečných živočíchov. Odvolanie proti takémuto opatreniu nemá odkladný účinok

   
         
   

§10

Chovateľ nesmie zviera opustiť s úmyslom zbaviť sa ho. Za opustenie sa nepovažuje vypustenie divého zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakteristika prostredia

   
         
   

§11

Zviera nesmie byť použité ako cena alebo prémia v anonymných súťažiach

   
         
         
   

DRUHÁ ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA§12 Ochrana hospodárskych zvierat

/1/ Hospodárskym zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera, ktoré je chované a držané najmä na účely úžitkovej produkcie

/2/ Každé hospodárske zviera musí mať ustajnenie, výživu a ošetrenie zodpovedajúce jeho fyziologickým a etologickým potrebám so zreteľom na druh hospodárskeho zvieraťa, stupeň jeho vývoja, adaptácie a domestifikácie v súlade so získanými skúsenosťami a vedeckými poznatkami

   
         
   

§13

Možnosť pohybu vlastná hospodárskemu zvieraťu podľa druhu nesmie byť obmedzovaná spôsobom, ktorý by hospodárskemu zvieraťu prinášal utrpenie alebo poškodenie

   
         
   

§14

Chovateľ hospodárskych zvierat chovaných v zariadeniach intenzívnych chovov je povinný najmenej raz za deň prekontrolovať výživový a zdravotný stav takto chovaných zvierat, ako i technický stav chovných a ustajňovacích zariadení

   
         
   

§15

/1/ Jatočné zvieratá, ktorými sa na účely tohto zákona rozumejú hospodárske zvieratá určené na usmrtenie za účelom získania potravín na verejnú konzumáciu alebo na usmrtenie z iných dôvodov, chované v zariadeniach intenzívnych chovov môžu byť usmrcované v špecializovaných zariadeniach - bitúnkoch spôsobilou osobou. Mimo bitúnka možno jatočné zvieratá chované v zariadeniach intenzívnych chovov výnimočne usmrcovať v prípadoch opatrení na zabránenie šírenia nákazy a v nevyhnutných prípadoch na skrátenie utrpenia zvierat len spôsobilou osobou. Chovateľ je povinný mať k dispozícii pre naliehavé situácie nástroje a pomôcky spôsobujúce zbavenie vedomia a vykrvenie. Prítomnosť spôsobilej osoby ani zbavenie vedomia sa pri usmrtení jatočných zvierat určených pre vlastnú spotrebu chovateľa nevyžaduje

/2/ Spôsobilou osobou na účely tohto zákona sa rozumie osoba spĺňajúca podmienky ustanovené osobitnými predpismi. (Napr. §5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení zákona č.231/1992 Zb., zákona č.600/1992 Zb a zákona NrSR č.132/1994 Z. z. §2 zákona NrSR č.10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky.)

   
         
   

§16 Ochrana spoločenských zvierat

/1/ Spoločenským zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie každé zviera chované človekom predovšetkým v jeho domácnosti pokiaž tento zákon neustanovuje inak

/2/ Každý kto chová alebo drží spoločenské zviera alebo ho má v opatere je povinný najmä

   
         
   

§17

Chirurgické zákroky za účelom zmeny vzhľadu spoločenského zvieraťa nad rozsah uznaných plemenných znakov alebo iné neliečebné účely sú zakázané, okrem prípadov, ak je takýto zákrok veterinárne nevyhnutný z dôvodu osobitného záujmu významného pre zviera (§28 zákona č.236/1962 Zb.) alebo na zabránenie rozmnožovania

   
         
   

§18

Usmrtenie spoločenských zvierat môže vykonať len veterinárny lekár, okrem naliehavých prípadov na ukončenie utrpenia zvieraťa ak pomoc veterinárneho lekára nemožno rýchlo zabezpečiť. Usmrtenie musí byť vykonané s minimálnym utrpením zvieraťa. Zvolená metóda usmrtenia musí spôsobiť buď zbavenie vedomia s následnou smrťou alebo uvedenie do hlbokého celkového znecitlivenia s následným postupom, ktorý bezpečne spôsobí smrť

   
         
   

§19

/1/ Spoločenské zviera nesmie byť cvičené spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä

/2/ Výcvik spoločenských zvierat na účely predaja alebo na súťaže môžu vykonávať len odborne spôsobilé osoby

   
         
   

§20

Chov spoločenských zvierat na účely ich rozmnožovania alebo obchod s nimi môžu vykonávať len spôsobilé osoby po písomnom oznámení orgánu ochrany zvierat

   
         
   

§21

/1/ Každý, kto vyberá spoločenské zviera na rozmnožovanie, musí brať do úvahy anatomické, fyziologické a povahové vlastnosti zvieraťa, ktoré by mohli ohroziť dobrý stav a zdravie potomstva alebo zdravie samice

/2/ Chovateľ spoločenských zvierat je povinný vykonať opatrenia na zabránenie ich neplánovaného a nežiadúceho rozmnožovania

   
         
   

§22

Spoločenské zviera nesmie byť predané alebo darované osobe mladšej ako 16 rokov bez súhlasu jej rodiča alebo iného zákonného zástupcu

   
         
   

§23

/1/ Každý, kto prichýli túlavé zviera, ktorým sa na účely tohto zákona rozumie spoločenské zviera, ktoré sa trvale nachádza mimo domova, opatery a dohľadu chovateľa, je povinný oznámiť to najneskôr do troch dní okresnej veterinárnej správe

/2/ Štát a obce podporujú zriaďovanie a prevádzku vhodného počtu útulkov pre zvieratá

   
         
   

§24 Ochrana pokusných zvierat

/1/ Pokusom na zvierati sa na účely tohto zákona rozumie každé použitie zvieraťa na pokusné alebo iné vedecké účely, ktoré mu môžu spôsobiť bolesť, utrpenie, alebo trvalé poškodenie a uhynutie

/2/ Pokusným zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera využívané alebo určené na využitie pre pokusné alebo iné vedecké účely

/3/ Laboratórnym zvieraťom sa na účely tohto zákona rozumie zviera chované výlučne na pokusné alebo iné vedecké účely v zariadeniach, ktoré majú na to oprávnenie podľa §31 písm. a) tohto zákona

   
         
   

§25

Pokusy možno vykonávať spravidla na laboratórnych zvieratách

   
         
    §26

/1/ Pokusy na zvieratách možno vykonávať len po overení, že pri súčasnom stave poznania sa nedajú na získanie požadovaných poznatkov použiť iné metódy, a to len v nevyhnutnej miere a na účel

/2/ Zakazuje sa vykonávať pokusy na zvieratách pre potreby tabakového priemyslu, vývoja d ekoratívnej kozmetiky a pracích prostriedkov. Výnimkou je povinné testovanie podža osobitného predpisu Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí

   
         
    §27

Pri vykonávaní pokusov je nevyhnutné dodržať tieto zásady:

   
         
   

§28

/1/ Schválené pokusy na zvieratách a chov laboratórnych zvierat možno vykonávať len v zariadeniach, ktoré majú na to oprávnenie (akreditáciu) podľa § 31 písm. a) tohto zákona

/2/ Zariadenie uvedené v odseku 1 je povinné

   
         
         
   

TRETIA ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY ZVIERAT§ 29

/1/ Orgánmi ochrany zvierat sú

/2/ V pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky plnia úlohy ochrany zvierat veterinárna služba Ministerstva obrany Slovenskej republiky a orgán veterinárnej starostlivosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

   
         
   

§30

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy na úseku ochrany zvierat, ktorý rozhoduje aj o podpore zriaďovania a prevádzky útulkov pre zvieratá podľa zásad ustanovených osobitným predpisom Zákonom NrSR č.263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác v znení zákona NrSR č.81/1994 Z.z.

   
         
   

§31

Štátna veterinárna správa

   
         
    §32

Okresné veterinárne správy

   
         
   

§33

/1/ Okresné veterinárne správy môžu ustanoviť na výkon kontroly inšpektorov ochrany zvierat a vymedziť im rozsah ich oprávnení

/2/ Za inšpektora ochrany zvierat môže byť ustanovená osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov a je odborne spôsobilá

/3/ Odbornú prípravu inšpektorov ochrany zvierat vykonávajú okresné veterinárne správy, ktoré tiež vydávajú osvedčenia o odbornej pripravenosti a vedú zoznamy osôb ustanovených za inšpektorov ochrany zvierat

/4/ Inšpektori ochrany zvierat sa pri výkone svojej činnosti preukazujú osvedčením vydaným podľa odseku 3.

   
         
    §34

/1/ Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú pri výkone činnosti podľa tohto zákona oprávnení

/2/ Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení v prípade zistenia nedodržania povinnosti pri ochrane zvierat upozorniť chovateľa na zistené nedostatky a uložiť mu opatrenia na nápravu alebo chov zakázať

/3/ Poverení pracovníci orgánov ochrany zvierat sú oprávnení za zistené priestupky ukladať v blokovom konaní pokuty do 500 Sk

/4/ Pri výkone činnosti podľa tohto zákona sú poverení pracovníci orgánu ochrany zvierat povinní preukázať sa služobným preukazom a poverením okresnej veterinárnej správy

   
         
    §35 Priestupky a iné delikty

/1/ Priestupku na úseku ochrany zvierat sa dopustí ten, kto

/2/ Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk

/3/ Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, platia o priestupkoch a ich prejednávaní všeobecné právne predpisy zákona NrSR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona NrSR zákona č.524/1990 Zb., zákona NrSR č.266/1992 Zb., zákona NrSR č.295/1992 Zb., zákona NrSR č.511/1992 Zb., zákona NrSR č.237/1993 Z.z. a zákona NrSR č.42/1994 Z.z., zákona NrSR č.248/1994 Z.z., zákona NrSR č.249/1994 Z.z. a zákona NrSR č.250/1994 Z.z.

   
         
   

§36

/1/ Ak sa dopustí konania uvedeného v § 35 tohto zákona podnikateľ, ktorý má v predmete činnosti chovanie, držanie alebo jatočné spracovanie zvierat, možno mu uložiť pokutu do 500 000 Sk

/2/ Pri určovaní pokuty podľa odseku 1 sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, ako aj na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej škody

/3/ Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o protiprávnom konaní dozvedela príslušná okresná veterinárna správa, najneskôr však do troch rokov odo dňa keď k nemu došlo

/4/ Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak okresná veterinárna správa, ktorá pokutu uložila, neurčí dlhšiu lehotu jej splatnosti

/5/ Výnos z pokút uložených orgánmi ochrany zvierat je príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

   
         
    §37 Splnomocňovacie a zrušovacie ustanovenia

/1/ Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti

/2/ Ministerstvo po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti zoohygienických a hygienických podmienok chovu alebo držby spoločenských zvierat

   
         
   

§38

Zrušuje sa §5 ods.1 písm. a) a §6 zákona č.87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č.239/1991 Zb (úplné znenie č.15/1992 Zb.)

   
         
   
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1995.
   
    Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
   
         
   
Počet prístupov:
       
      Stránku si práve číta 1 človek.    
Pridať stránku k obľúbeným položkám: |  Nastaviť ako domovskou stránku Vášho prehliadača:| Naposledy aktualizované: Neděle, 15/10/11 21:50
 
  Tento text bol skopírovaný zo stránky www.korytnacky.szm.sk.