Kotul Veverovitý | Korely Chocholaté | HDD Disc  |Alarm System Distributors  | Zatial volné
 
 
 
Chovatelia a pravo Zákon o ochrane zvierat
   
Potrava
Zimovanie
Rozmno×ovanie
Ochorenia korytnaciek
Preparovanie
Obrßzky
Zozonam zverolekßrov
E - knihy
Dyskusia
 
     
 

Convention International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

DOHOVOR O MEDZINÁRODNOM OBCHODE S OHROZENÝMI DRUHMI VOĽNE ŽIJÚCICH ŽIVOČÍCHOV A RASTLÍN

CITES originálne znenie dokumentu
Podpísané vo Washingtone,D.C., 3.marca 1973

   

ZMLUVNÉ ŠTÁTY,

 • uznávajúc, že voľne žijúce živočíchy a plané rastliny sú v svojich prekrásnych a mnohotvárnych formách nenahraditeľnou súčasťou prírodných systémov krajiny, ktoré musia byť chránené pre súčasnú generáciu aj pre budúce generácie;
 • uvedomujúc si stále rastúce hodnoty voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín z estetického, vedeckého, kultúrneho, rekreačného a ekonomického hľadiska;
 • uznávajúc, že národy a štáty sú a majú byť najlepšími ochrancami svojej vlastnej fauny a flóry;
 • uznávajúc ďalej, že pre záchranu určitých druhov voľne žijúcich živočíchov a planých rastlín pred ich nadmernou exploatáciou medzinárodným obchodom je nevyhnutná medzinárodná spolupráca;
 • súc presvedčené, že je potrebné prijať primerané opatrenia na tento cieľ,
 • rozhodli sa uzavrieť nasledujúci Dohovor:

 

ČLÁNOK I

Definície
Podľa tohto Dohovoru, pokiaľ text nestanovuje inak:

 • a) "druh" znamená ktorýkoľvek druh, poddruh, alebo geograficky oddelenú populáciu;
 • b) "exemplár" znamená:
  • akéhokoľvek živočícha alebo rastlinu, či už živého alebo mŕtveho,
  • v prípade živočíchov tiež: pri druhoch zaradených v prílohe I a II každú ich ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich; a pri druhoch zaradených do prílohy III ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich, pokiaľ sú tieto menovite uvedené v prílohe III v spojitosti s týmito druhmi, a
  • v prípade rastlín tiež: pri druhoch zaradených do prílohy I každú ich ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich; a pri druhoch zaradených do prílohy II a III ľahko rozpoznateľnú časť alebo výrobok z nich, pokiaľ sú tieto menovite uvedené v prílohe II a III v spojitosti s týmito druhmi;
 
 • c) "obchod" znamená vývoz, reexport, dovoz a introdukciu z mora;
 • d) "reexport" znamená vývoz takého exemplára, ktorý bol predtým dovezený;
 • e) "introdukcia z mora" znamená dovoz exemplárov akéhokoľvek druhu,
 

ktoré boli ulovené v morských vodách, ktoré nie sú pod právnou zvrchovanosťou žiadneho štátu;

 • f) "vedecký orgán" znamená národný vedecký orgán určený podľa článku IX;
 • g) "výkonný orgán" znamená národný administratívny orgán určený podľa článku IX;
 • h) "strana" znamená štát, pre ktorý tento Dohovor vstúpil v platnosť.
   
 
   
 

ČLÁNOK II

Základné ustanovenia

1.
Príloha I zahŕňa všetky druhy ohrozené vyhubením, ktoré sú alebo môžu byť obchodom nepriaznivo ovplyvňované. Obchod s exemplármi týchto druhov musí byť predmetom mimoriadne prísnych opatrení, aby naďalej neohrozoval ich prežitie a možno ho povoľovať len z a výnimočných okolností.

2. Príloha II obsahuje:

 • a) všetky druhy, ktoré, aj keď nie sú bezprostredne ohrozené vyhubením, by sa nimi mohli stať, keby obchod s exemplármi týchto druhov nebol podriadený prísnym opatreniam zabraňujúcim takému ich využívaniu, ktoré je nezlučiteľné s ich prežitím; a
 • b) ďalšie druhy, ktoré musia byť predmetom určitých opatrení, aby sa obchod s exemplármi niektorých druhov uvedených pod písmenom a) bodu 2 tohto článku, mohol účinne kontrolovať.

3. Príloha III zahŕňa druhy, o ktorých ktorákoľvek strana vyhlási, že v medziach jej právnej zvrchovanosti sú predmetom opatrení, majúcich preventívne zabrániť ich exploatácii alebo ju obmedziť, a ktoré vyžadujú spoluprácu iných strán pri kontrole obchodu.

4. Strany povolia obchod s exemplármi druhov uvedených v prílohe I, II a III iba vtedy, ak to bude v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru.

 

   
       
 

ČLÁNOK III

Úprava obchodu s exemplármi druhov zaradených do prílohy I

1.Všetok obchod s exemplármi druhov zaradených do prílohy I sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2.Na vývoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najskôr predložiť povolenie na vývoz. Povolenie na vývoz možno udeliť len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) vedecký orgán vyvážajúceho štátu oznámil, že vývoz neohrozí prežitie dotknutého d ruhu;
 • b) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že daný exemplár nebol získaný proti zákonným predpisom na ochranu fauny a flóry dotyčného štátu;
 • c) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a dopravovaný takým spôsobom, že nebezpečenstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru; a
 • d) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že pre dané exempláre bolo udelené povolenie dovozu.

3. Na dovoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najprv predložiť povolenie na dovoz a ďalej povolenie na vývoz alebo potvrdenie o reexporte. Povolenie na dovoz možno udeliť iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) vedecký orgán dovážajúceho štátu oznámil, že dovoz nebude za účelom, ktorý ohrozí prežitie dotyčného druhu;
 • b) výkonný alebo vedecký orgán dovážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že predpokladaný príjemca živého exemplára je náležité vybavený pre jeho umiestnenie a pre starostlivosť oň;
 • c) výkonný orgán dovážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že exemplár sa nepoužije prednostne na obchodné účely.

4.Na reexport každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najprv predložiť vydané potvrdenie o reexporte. Potvrdenie o reexporte možno vydať len vtedy, ak sú splnené t ieto podmienky:

 • a) výkonný orgán reexportujúceho štátu je ubezpečený o tom, že každý exemplár bol do štátu dovezený v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru;
 • b) výkonný orgán reexportujúceho štátu je ubezpečený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a dopravovaný takým spôsobom, aby sa zamedzilo nebezpečenstvu poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého zaobchádzania;
 • c) výkonný orgán reexportujúceho štátu je ubezpečený o tom, že pre každý živý exemplár sa udelilo povolenie dovozu.

5.Na introdukciu z mora každého exemplára druhu zaradeného do prílohy I treba najprv predložiť potvrdenie vydané výkonným orgánom introdukujúceho štátu. Toto potvrdenie musí zodpovedať týmto podmienkam:

 • a) vedecký orgán introdukujúceho štátu oznámil, že tento dovoz neohrozí prežitie dotyčného druhu;
 • b) výkonný alebo vedecký orgán introdukujúceho štátu sú ubezpečené o tom, že predpokladaný príjemca živého exemplára je náležité vybavený pre jeho umiestnenie a pre s tarostlivosť oň
 • c) výkonný orgán dovážajúceho štátu si predovšetkým overil, že jedinec nebude použitý prednostne na obchodné účely.
   
       
 

ČLÁNOK IV

Úprava obchodu s exemplármi druhov zaradených do prílohy II


1.
Všetok obchod s exemplármi druhov zaradených do prílohy II sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2. Na vývoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv predložiť povolenie na vývoz. Povolenie na vývoz možno udeliť len vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) vedecký orgán vyvážajúceho štátu oznámil, že tento vývoz neohrozí prežitie dotknutého druhu;
 • b) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že daný exemplár nebol získaný proti zákonným predpisom na ochranu fauny a flóry dotyčného štátu;
 • c) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a dopravovaný tak, aby sa zamedzilo poraneniu, poškodeniu na zdraví alebo krutému zaobchádzaniu.

3. Vedecké orgány strán sledujú priebežne povolenia na vývoz exemplárov zaradených do prílohy II, vydávané ich štátom aj skutočný vývoz týchto exemplárov. Ak niektorý vedecký orgán z istí, že vývoz exemplárov niektorého z týchto druhov by sa mal obmedziť, aby sa druh uchoval v celom rozsahu výskytu a na úrovni, ktorá by bola zároveň v súlade s jeho úlohou v ekosystémoch, v ktorých sa vyskytuje, a trocha nad úrovňou, ktorá by vyžadovala zaradenie tohto druhu do prílohy I, vedecký orgán navrhne príslušnému výkonnému orgánu primerané opatrenia na obmedzenie udeľovania povolení vývozu exemplárov dotyčného druhu.

4. Na dovoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv predložiť buď vývozné povolenie, alebo potvrdenie o reexporte.

5. Na reexport každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv predložiť potvrdenie o reexporte. Potvrdenie o reexporte možno vydať, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) výkonný orgán reexponujúceho štátu je ubezpečený o tom, že exemplár sa do štátu doviezol v súlade s ustanoveniami tohto Dohovoru;
 • b) výkonný orgán reexpotujúceho štátu je ubezpečený o tom, že každý živý jedinec bude pripravený a dopravovaný takým spôsobom, že nebezpečenstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru.

 

6. Na introdukciu z mora každého exemplára druhu zaradeného do prílohy II treba najprv, aby výkonný orgán introdukujúceho štátu vydal na to potvrdenie. Toto potvrdenie možno vydať iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) vedecký orgán introdukujúceho štátu oznámil, že táto introdukcia neohrozí prežitie dotyčného druhu;
 • b) výkonný orgán introdukujúceho štátu je ubezpečený o tom, že s každým živým exemplárom sa bude zaobchádzať tak, že nebezpečenstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru.

7. Potvrdenia uvedené v odseku 6 tohoto článku možno vydať len na odporúčanie vedeckého orgánu po konzultácii s inými národnými vedeckými orgánmi alebo, ak je to nevyhnutné, s medzinárodnými vedeckými orgánmi, a to s ohľadom na celkový počet exemplárov, ktoré sa majú doviezť v priebehu určitého obdobia, nie dlhšieho ako jeden rok.

   
       
 

ČLÁNOK V

Úprava obchodu s exemplármi druhov zaradených do prílohy III

1.
Všetok obchod s exemplármi druhov zaradených do prílohy III sa vykonáva v súlade s ustanoveniami tohto článku.

2. Na vývozu každého exemplára druhu zaradeného do prílohy III zo štátu, ktorý tento druh do prílohy III zaradil, treba najprv predložiť povolenie na vývoz. Povolenie na vývoz možno udeliť iba vtedy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že daný exemplár nebol získaný proti zákonným predpisom na ochranu fauny a flóry tohto štátu;
 • b) výkonný orgán vyvážajúceho štátu je ubezpečený o tom, že každý živý exemplár bude pripravený a dopravovaný takým spôsobom, že nebezpečenstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo krutého zaobchádzania sa zníži na najmenšiu možnú mieru.

3. S výnimkou okolností uvedených v odseku 4 tohto článku na dovoz každého exemplára druhu zaradeného do prílohy III treba najprv predložiť potvrdenie o pôvode exemplára a, pokiaľ sa dovoz deje zo štátu, ktorý tento druh zaradil do prílohy III, vývozné povolenie.

4. V prípade reexportu treba, aby dovážajúci štát dostal potvrdenie vydané výkonným orgánom reexportujúceho štátu o tom, že exemplár sa v tomto štáte podrobil osobitnému spracovaniu alebo, že je reexportovaný, a to preto, aby bola evidencia o splnení ustanovení t ohto Dohovoru vzhľadom na tento exemplár.

   
       
 

ČLÁNOK VI

Povolenie a potvrdenie

1. Povolenia a potvrdenia vydávané podľa ustanovení článkov III, IV a V musia zodpovedať ustanoveniam tohto článku.

2. Povolenie na vývoz musí obsahovať informácie špecifikované vo vzore pripojenom v prílohe IV a možno ich využiť pre vývoz len v období šiestich mesiacov po vydaní.

3. Každé povolenie alebo potvrdenie musí obsahovať názov tohto Dohovoru, úradný názov a pečiatku výkonného orgánu, ktorý ho vydal, a kontrolné číslo, pripojené týmto výkonným orgánom.

4. Každá kópia povolenia alebo potvrdenia vydaná výkonným orgánom musí byť jasne označená ako kópia a, pokiaľ na nej nie je potvrdený iný rozsah platnosti, nesmie sa použiť namiesto originálu.

5. Pre každú zásielku exemplárov treba samostatné povolenie alebo potvrdenie.

6. Výkonný orgán štátu dovážajúceho akýkoľvek exemplár zruší platnosť a odoberie vývozné povolenie, alebo potvrdenie o reexporte aj všetky im zodpovedajúce povolenia na dovoz, predložené pri dovezení exemplára.

7. Pokiaľ je to vhodné a uskutočniteľné, opatrí výkonný orgán každý exemplár značkou, ktorá uľahčí jeho identifikáciu.
"ZNAČKOU" sa v tomto zmysle rozumie každé nezmazateľné označenie, plomba, alebo iný primeraný prostriedok, dovoľujúci identifikovať exemplár tak, aby čo najviac znemožňoval falšovanie neoprávnenou osobou.

   
         
   

ČLÁNOK VII

Výnimky a iné špeciálne ustanovenia týkajúce sa obchodu

1. Ustanovenia článkov III, IV a V neplatia pre prepravu a prekládku jedincov na území strany, pokiaľ exempláre zostávajú pod colnou kontrolou.

2. Ak je výkonný orgán vyvážajúceho alebo reexportujúceho štátu ubezpečený o tom, že určitý exemplár bol získaný pred tým, než sa naň začal vzťahovať tento Dohovor a vydá potvrdenie v tomto zmysle, nebudú sa na tento exemplár uplatňovať ustanovenia článkov III, IV a V.

3. Ustanovenia článkov III, IV a V sa nebudú uplatňovať na exempláre, ktoré majú osobný alebo rodinný charakter. Táto výnimka však neplatí, ak:

 • a) ide o exempláre druhov zaradených do prílohy I, pokiaľ ich získal vlastník mimo štátu jeho trvalého bydliska a do tohto štátu sa doviezli; alebo
 • b) ide o exempláre druhov zaradených do prílohy II,
 • ktoré získal vlastník mimo štátu jeho trvalého bydliska a v štáte, kde sa vykonával odber z voľnej prírody,
 • ktoré sa dovážajú do štátu vlastníkovho trvalého bydliska, a
 • pri ktorých štát, v ktorom boli vzaté z voľnej prírody, požaduje pred každým vyvezením povolenie vývozu,pokiaľ však nie je výkonný orgán ubezpečený o tom, že exempláre boli získané pred tým, než sa na ne začali vzťahovať ustanovenia tohto Dohovoru.

4. Na exempláre druhov živočíchov zaradených do prílohy I, vychované v zajatí na obchodné účely alebo druhy rastlín zaradených do prílohy I a umelo rozmnožené na obchodné účely sa hľadí tak, akoby to boli exempláre druhov zaradených do prílohy II.

5. Ak je výkonný orgán vyvážajúceho štátu ubezpečený o tom, že ktorýkoľvek exemplár živočíšneho druhu bol vychovaný v zajatí alebo že ktorýkoľvek exemplár rastlinného druhu sa vypestoval umelo, alebo je časťou takého živočícha alebo rastliny, prípadne sa z nich odvodil, môže potvrdenie tejto skutočnosti vydané výkonným orgánom nahradiť povolenia požadované ustanoveniami článkov III, IV a V.

6. Ustanovenia článkov III, IV a V sa nevzťahujú na neobchodné požičanie, dar alebo výmenu medzi vedcami alebo vedeckými inštitúciami, registrovanými na výkonnom orgáne svojho štátu, na herbárové a inak konzervované exempláre, sušené alebo zalievané múzejné preparáty a živý rastlinný materiál, pokiaľ sú označené etiketou vydanou alebo potvrdenou výkonným orgánom.

7. Výkonný orgán ktoréhokoľvek štátu nemusí rešpektovať ustanovenia článkov III, IV a V a môže bez povolenia alebo potvrdenia pripustiť presun exemplárov, ktoré sú súčasťou putovnej zoologickej záhrady, cirkusu, zverinca, výstavy rastlín alebo inej putovnej výstavy, ak sú splnené tieto podmienky:

 • a) vývozca alebo dovozca zaregistroval také exempláre so všetkými podrobnosťami na tomto výkonnom orgáne;
 • b) exempláre patria do niektorej z kategórii špecifikovaných v odseku 2 alebo 5 tohto článku;
 • c) výkonný orgán je ubezpečený o tom, že každý živý exemplár bude tak transportovaný a opatrovaný, aby sa nebezpečenstvo poranenia, poškodenia na zdraví alebo surového z aobchádzania znížilo na najmenšiu možnú mieru.
   
         
   

ČLÁNOK VIII

Opatrenia, ktoré urobia strany
1.Strany urobia primerané opatrenia na to, aby ustanovenia tohto Dohovoru uviedli do života a znemožnili také obchodovanie s exemplármi, ktoré by ho porušovalo.Budú v nich obsiahnuté opatrenia:

 • a) na pokutovanie obchodu s takými exemplármi alebo ich držby, prípadne oboch; a
 • b) na vykonanie konfiškácie takých exemplárov alebo ich navrátenie do štátu, ktorý ich vyviezol.

2.Okrem opatrení uskutočnených podľa odseku 1 tohto článku môže strana, ak to uzná za potrebné, určiť akýkoľvek interný spôsob náhrady výdavkov, vzniknutých pri konfiškácii exemplárov, ktoré boli predmetom nedovoleného obchodu odporujúceho opatreniam prijatým v rámci realizácie tohto Dohovoru.

3.Strany zabezpečia, aby exempláre prešli formalitami požadovanými pre obchod s nimi s čo možno najmenším omeškaním. Aby sa priechod uľahčil, môže strana určiť miesta výstupu a vstupu, na ktorých sa musia exempláre podať na colné odbavenie. Strany ďalej zabezpečia aby bolo o všetky živé exempláre počas tranzitu, prechovávania alebo dopravy náležité postarané tak, aby nebezpečenstvo zranenia, poškodenia na zdraví alebo surového zaobchdzania bolo znížené na čo najmenšiu možnú mieru.

4.Ak bol na základe opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku zhabaný živý exemplár:

 • a) zverí sa výkonnému orgánu toho štátu, ktorý ho zhabal;
 • b) výkonný orgán po konzultácii s vyvážajúcim štátom vráti exemplár tomuto štátu na jeho náklady alebo ho zašle záchrannému centru alebo na iné podobné miesto, ktoré výkonný orgán uzná za vhodné vzhľadom na ciele tohto Dohovoru;
 • c) výkonný orgán môže prijať odporúčanie vedeckého orgánu alebo, ak to pokladá za potrebné, môže sa opýtať sekretariátu, aby uľahčil svoje rozhodnutie podľa bodu b) tohto odseku, a to aj čo sa týka voľby záchranného centra alebo iného miesta.

5.Záchranným centrom v zmysle odseku 4 tohto článku sa rozumie, inštitúcia určená výkonným orgánom na to, aby sa starala o živé exempláre, a to predovšetkým o tie, ktoré boli zhabané.

6.Každá strana vedie záznamy o obchode s exemplármi druhov zaradených do prílohy I, II a III, ktoré obsahujú:

 • a) mená a adresy vývozcov a dovozcov; a
 • b) počet a typ vydaných povolení a potvrdení; štát s ktorým sa obchod uskutočnil; počet alebo množstvo jedincov, mená druhov a to ako sú uvedené v prílohách I, II a III a tam, kde je to možné aj veľkosť a pohlavie daných exemplárov.

7.Každá strana vypracúva periodické hlásenia o plnení záväzkov tohto Dohovoru a postupuje sekretariátu:

 • a) ročný výkaz obsahujúci údaje uvedené v bode b) ods. 6 tohto článku; a
 • b) každé dva roky správu o legislatívnych, regulatívnych a administratívnych opatreniach na uplatnenie tohto Dohovoru.

8.Informácie uvedené v odseku 7 tohto článku budú verejne k dispozícii, pokiaľ to nebude v rozpore s právnymi predpismi dotyčnej strany.

   
         
   

ČLÁNOK IX

Výkonné a vedecké orgány

1.Každá strana ustanoví na účely tohto Dohovoru:

 • a) jeden alebo viac výkonných orgánov oprávnených vydávať povolenia alebo potvrdenia v mene tejto strany;
 • b) a jeden alebo viac vedeckých orgánov.

2.Štát, ukladajúci ratifikačnú listinu alebo dokument o prijatí, schválení alebo pristúpení, oznámi zároveň depozitnej vláde meno a adresu výkonného orgánu, ktorý bol splnomocnený rokovať s ostatnými stranami a so sekretariátom.

3.Každú zmenu vo vymenúvaní alebo splnomocnení podľa ustanovení tohto článku oznámi príslušná strana sekretariátu, ktorý o nej informuje všetky ostatné strany.

4.Každý výkonný orgán, uvedený v odseku 2 tohto článku, je povinný na žiadosť sekretariátu alebo výkonného orgánu inej strany postúpiť im odtlačok pečiatok, pečatí alebo iných značiek, používaných na overovanie povolenia a potvrdenia.

   
         
   

ČLÁNOK X

Obchod so štátmi, ktoré nie sú stranami tohto Dohovoru

Ak sa uskutočňuje vývoz alebo reexport do štátu, alebo dovoz zo štátu, ktorý nie je stranou tohto Dohovoru, môžu strany namiesto povolení a potvrdení požadovaných týmto Dohovorom uznať podobné dokumenty, vydané kompetentnými orgánmi dotyčného štátu, pokiaľ v zásade zodpovedajú požiadavkám tohto Dohovoru.

   
         
   

ČLÁNOK XI

Konferencia strán

1. Sekretariát zvolá zasadanie konferencie strán najneskôr dva roky po tom, čo tento Dohovor nadobudol platnosť.

2. Neskôr zvoláva sekretariát, pokiaľ konferencia nerozhodla inak, pravidelné zasadania najmenej raz za dva roky a mimoriadne zasadania kedykoľvek, ak o to požiada písomne najmenej jedna tretina strán.

3. Na zasadaniach, tak riadnych, ako aj mimoriadnych,prerokúvajú strany plnenie tohto Dohovoru a môžu:

 • a) urobiť také nevyhnutné opatrenia, ktoré by sekretariátu umožnili plniť jeho povinnosti a prijímať finančné opatrenia;
 • b) zvažovať a prijímať pozmeňovacie návrhy k prílohám I a II v súlade s článkom XV
 • c) skúmať pokrok uskutočnený v obnove stavu a v ochrane druhov zaradených do prílohy I, II a III;
 • d) prijímať a zvažovať akékoľvek hlásenia predložené sekretariátom alebo ktoroukoľvek stranou; a
 • e) prípadne vydávať odporúčania na zlepšenie účinnostitohto Dohovoru.

4. Na každom riadnom zasadaní môžu strany určiť dobu a miesto budúceho riadneho zasadania, konaného podľa ustanovení odseku 2 tohto článku.

5. Na zasadaní môžu strany stanoviť a prijať rokovací poriadok pre toto zasadanie.

6. Organizácia Spojených národov, jej špecializované agentúry a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, ako aj ktorýkoľvek štát, ktorý nie je členom tohto Dohovoru, môžu byť na zasadaniach konferencie zastúpené pozorovateľmi, ktorí majú práva účastníkov, ale nemajú právo hlasovať.

7. Ktorýkoľvek subjekt alebo organizácia odborne kvalifikovaný v ochrane, uchovaní alebo obhospodarovaní voľne žijúcich živočíchov alebo rastlín, ktorý upovedomil sekretariát o svojom prianí byť zastúpený svojimi pozorovateľmi na zasadaniach konferencie, bude pripustený, pokiaľ sa proti tomu nepostaví najmenej jedna tretina prítomných strán a pokiaľ tento subjekt alebo organizácia patrí do niektorej z týchto kategórií:

 • a) medzinárodné organizácie alebo subjekty, vládne alebo nevládne, a národné vládne organizácie alebo subjekty;
 • b) národné nevládne organizácie alebo subjekty, ktoré v tomto smere schválil štát, v ktorom sídlia.

Pokiaľ sú pripustení na zasadanie konferencie, majú títo pozorovatelia právo účastníkov, ale nemajú hlasovacie právo.

   
         
   

ČLÁNOK XII

Sekretariát

1. Akonáhle tento Dohovor nadobudne platnosť, ustanoví výkonný riaditeľ Programu OSN pre životné prostredie sekretariát. V rozsahu a spôsobom, ktoré uzná za vhodné, mu v tomto môžu byť nápomocné príslušné medzivládne alebo nevládne medzinárodné alebo národné organizácie a subjekty, odborne kvalifikované v ochrane, uchovaní a obhospodarovaní voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

Povinnosťou sekretariátu je:

 • a) organizovať a zabezpečovať zasadanie strán;
 • b) plniť povinnosti, ktoré mu boli zverené podľa ustanovení článku XV a XVI tohto Dohovoru;
 • c) v súlade s programom, schváleným konferenciou strán, vykonávať vedecké a odborné štúdie, ktoré prispejú k plneniu tohto Dohovoru, ako aj štúdie týkajúce sa noriem pre náležitú prípravu a dopravu živých exemplárov a prostriedkov pre identifikáciu exemplárov;
 • d) študovať hlásenia strán a vyžadovať od strán také doplňujúce údaje, ktoré sú podľa jeho mienky potrebné na zabezpečenie plnenia tohto Dohovoru;
 • e) upozorňovať strany na všetky materiály, týkajúce sa cieľov tohto Dohovoru;
 • f) periodicky publikovať a rozposielať stranám bežne platné výtlačky príloh I, II a III, ako aj všetky informácie, ktoré uľahčia určovanie jedincov tých druhov, ktoré boli do týchto príloh zaradené;
 • g) pripravovať raz za rok pre strany správu o svojej práci a o plnení tohto Dohovoru a ďalšie hlásenia, ktoré si môžu vyžiadať zasadania strán;
 • h) vypracúvať odporúčania na uskutočnenie cieľov a plnenie ustanovení tohto Dohovoru, počítajúc do toho aj výmenu informácií vedeckej alebo odbornej povahy; a
 • i) plniť ostatné úlohy, ktorými ho môžu poveriť strany.
   
         
   

ČLÁNOK XIII

Medzinárodné opatrenia

1. Ak si sekretariát na základe dochádzajúcich mu správ overí, že niektorý druh zaradený do prílohy I alebo II je nepriaznivo ovplyvňovaný obchodom s exemplármi tohto druhu; alebo že ustanovenia tohto Dohovoru sa účinne neplnia, oznámi to oprávnenému výkonnému orgánu strany alebo strán, ktorých sa to týka.

2. Ak niektorá strana dostane oznámenie, ako je uvedené v odseku 1 tohto článku, informuje čo možno najskôr, a pokiaľ to jej zákonné predpisy dovoľujú, sekretariát o všetkých závažných faktoch a navrhne prípadné nápravné opatrenia. Ak strana uzná, že je žiadúce zaviesť vyšetrovanie, môže toto vyšetrovanie vykonať jedna alebo viaceré osoby výslovne na toto zmocnené touto stranou.

3. Informácie poskytnuté stranou alebo informácie, ktoré sú výsledkom vyšetrovania, ako je uvedené v odseku 2 tohto článku, preskúma budúca konferencia strán, ktorá môže vydať akékoľvek odporúčania, ktoré uzná za vhodné.

   
         
   

ČLÁNOK XIV

 

Dopad na vnútroštátne predpisy a medzinárodné dohovory

1. Ustanovenia tohto Dohovoru nebránia stranám v žiadnom smere prijať:

 • a) prísnejšie vnútroštátne predpisy k podmienkam obchodu, na získavanie do držby alebo na prepravovanie exemplárov druhov zaradených do prílohy I, II a III, alebo ich úplne zakázať; alebo
 • b) vnútroštátne predpisy obmedzujúce alebo zakazujúce obchod, získavanie do držby alebo prepravovanie druhov nezaradených v prílohách I, II a III.

2. Ustanovenia tohto Dohovoru v žiadnom smere nepostihnú ustanovenia akýchkoľvek vnútroštátnych predpisov alebo povinností vyplývajúcich stranám z akejkoľvek zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody, ktorá pre ktorúkoľvek stranu platí alebo neskôr môže nadobudnúť platnosť, pokiaľ sa týka ostatných aspektov obchodu s exemplármi alebo ich získavania, držby a prepravy, vrátane colných opatrení, opatrení verejného zdravotníctva, veterinárnej služby alebo rastlinnej karantény.

3. Ustanovenia tohto Dohovoru nepostihnú v žiadnom smere ustanovenia, alebo povinnosti vyplývajúce z akejkoľvek zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody uzavretej, alebo ktorá môže byť neskôr uzavretá, medzi štátmi vytvárajúcimi úniu alebo regionálny obchodný dohovor, ktorý tvorí alebo zachováva vonkajšiu colnú kontrolu a odstraňuje colnú kontrolu medzi svojimi členmi, pokiaľ sa tieto ustanovenia alebo povinnosti týkajú obchodu medzi členskými štátmi tejto únie alebo dohovoru.

4. Členský štát tohto Dohovoru, ktorý je zároveň účastníkom akejkoľvek inej zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody, ktorá je v platnosti v čase, keď nadobudne platnosť tento Dohovor, a podľa ktorých ustanovení sa poskytuje ochrana morským druhom zaradeným do prílohy II, je oslobodený od povinností ukladaných ustanoveniami tohto Dohovoru, pokiaľ sa týkajú obchodu s exemplármi druhov zaradených v prílohe II a pokiaľ sú lovené loďami registrovanými v tomto štáte a v súlade s ustanoveniami uvedenej zmluvy, dohovoru, alebo medzinárodnej dohody.

5. Pokiaľ to neodporuje článku XV Dohovoru, je na vývoz exemplárov, získaných podľa odseku 4 tohto článku, potrebné iba potvrdenie výkonného orgánu dovážajúceho štátu o tom, že exempláre boli získané v súlade s ustanoveniami inej zmluvy, dohovoru alebo medzinárodnej dohody.

6. Nič z tohto Dohovoru nestojí v ceste k tomu, aby Konferencia OSN o morskom práve, zvolaná GS OSN v zmysle Rezolúcie č. 2750 C (XXV), kodifikovala a vypracovala morské právo, ani súčasným alebo budúcim nárokom a právnym hľadiskám ktoréhokoľvek štátu, pokiaľ sa týkajú morského práva a povahy a rozsahu ich právnej zvrchovanosti na pobreží alebo na lodiach plávajúcich pod ich vlajkou.

   
         
   
Počet prístupov:
       
        Stránku si práve číta 1 človek.    
Pridať stránku k obľúbeným položkám: |  Nastaviť ako domovskou stránku Vášho prehliadača:| Naposledy aktualizované: Neděle, 15/10/11 21:06
 
  Tento text bol skopírovaný zo stránky www.korytnacky.szm.sk.